Hymenoptera -- Apocrita -- Tenthredinidae

Kohlrüben-Blattwespe

Kohlrüben-Blattwespe

(Athalia rosae)

Details

Hymenoptera -- Apocrita -- Tenthredinidae

Kohlrüben-Blattwespe

Kohlrüben-Blattwespe

(Athalia rosae)

Details